ორგანიზაციული გადასახადი შეადგენს 150 ლარს.
ორგანიზაციული გადასახადი შეიცავს:
-კონფერენციის ტექნიკური უზრუნველყოფის ხარჯებს;
ყავა-ბრეიქს, ბანკეტს, მონაწილეობის კულტურულ პროგრამას;
-კონფერენციის მონაწილეებისათვის კომპლექტის მომზადებას;
-სპეციალური გამოცემის სამეცნიერო შრომების კრებულის გამოქვეყნებას; -საფოსტო მომსახურებას (მათ შორის უცხოელი მონაწილეებისათვის სამეცნიერო შრომების გადაგზავნის საფოსტო ხარჯებს);

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობისათვის, გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა ნაშრომის რეზუმესთან ერთად და გამოაგზავნეთ 5 მარტამდე საორგანიზაციო კომიტეტის მისამართზე mechanics2016@gciftomm.org.ge

აპლიკაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მექანიკა 2018"-ში მონაწილეობისთვის
21 - 23 ივნისი 2018 წ.
თბილისი, (საქართველო)
გვარი ________________________________________
სახელი _______________________________________
თანამდებობა __________________________________
სამეცნიერო ხარისხი ____________________________
ორგანიზაციის სრული სახელი _____________________
___________________________________________
მოხსენების თემა ______________________________
______________________________________________
________________________________________
საკონტაქტო მისამართი ______________________
_____________________________________________
Е-mail _______________________________________


ნებისმიერი ინფორმაციისათვის მოგვწერეთ ელექტროფოსტაზე mechanics2016@gciftomm.org.ge
ან დარეკეთ ტელეფონზე +995 555 372583 მალხაზ ნიკოლაძე